Terms and Conditions


If u need a English version please contact us. 1. Algemeen1.1 Wij zijn Advertising Agency WantTo: een bedrijf dat van alle markt thuis is op het gebied van Advertising, grafisch vormgeving en media. (kvk 7310.9258)1.2 U bent opdrachtgever. 2. De toepassing2.1 Wij hanteren bij al onze werkzaamheden, offertes en overeenkomsten de volgende Algemene Voorwaarden. Wij kunnen van deze voorwaarden afwijken, als wij dat schriftelijk met u overeenkomen.2.2 Als op enig moment een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.2.3 Om de leesbaarheid van deze Algemene Voorwaarden te bevorderen gebruiken wij tussenkopjes. Deze zijn geen onderdeel van de Algemene Voorwaarden. 3. Offertes3.1 Bij het opstellen van onze offertes gaan wij ervan uit dat u ons juist en volledig informeert. 3.2 Al onze offertes zijn 30 dagen geldig en altijd vrijblijvend.3.3 Onze prijzen zijn exclusief BTW.3.4 Een in de offerte genoemde termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief.Ditzelfde geldt voor een begroting van de kosten van derden.3.5 Als er een kennelijke vergissing of verschrijving in een offerte staat kunt u ons daar niet aan houden.Wij mogen dit corrigeren en brengen wij u daarvan op de hoogte. 4. Opdrachtbevestiging4.1 Wij bevestigen uw opdracht altijd schriftelijk. Ditzelfde geldt voor mondelinge afspraken.4.2 Zolang wij iets niet schriftelijk hebben bevestigd, zijn wij daar niet aan gebonden.4.3 Onder schriftelijk verstaan wij ‘op papier’ of per e-mail. 5. Uitvoering van de overeenkomst5.1 Wij spannen ons in om uw opdracht zorgvuldig uit te voeren. Wij zullen daarbij uw belangen naar beste weten behartigen. Wij streven altijd naar een voor u bruikbaar resultaat.5.2 Wij zijn daarbij mede afhankelijk van u. U dient ons daarom – al dan niet op verzoek – alle gegevens te verstrekken die benodigd zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Als u dit niet tijdig doet dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomt opschorten.5.3 Als wij een uitvoeringstermijn zijn overeengekomen, dan begint deze pas nadat wij alle benodigde gegevens van u hebben ontvangen.5.4 Een overeengekomen termijn is nooit een fatale termijn. Overschrijding hiervan geeft u geen recht op schadevergoeding.5.5 Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden behoort niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheden van dergelijke beschermingsvormen voor u.5.6 Wij stellen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren. Pas nadat het resultaat schriftelijk is goedgekeurd zal tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking worden overgegaan5.7 Digitale versies van het (eind)resultaat van de opdracht kunnen – bijvoorbeeld qua kleur – afwijken van stoffelijke versies/ prints van het (eind)resultaat. Dit is geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst5.8 Ook kan het voorkomen dat het (eind)resultaat afwijkt ten opzichte van wat is overeengekomen. Ook dit is geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.5.9 Mocht u een klacht hebben dan dient u dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan ons te melden. Doet u dit niet dan geldt dat u het resultaat van de opdracht volledig heeft aanvaard. 6. Inschakeling van derden6.1 Bij het uitvoeren van uw opdracht mogen wij derden inschakelen. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn dan uitdrukkelijk niet van toepassing.6.2 Alle opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van uw opdracht worden door of namens u verstrekt. Indien u zelf derden wilt inschakelen dient dit altijd in overleg met ons te geschieden.6.3 Mochten wij bij de uitvoering van uw opdracht voor eigen rekening en risicogoederen of diensten van derden betrekken die vervolgens aan u worden door geleverd, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van of andere afspraken met van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid, levering, garantie en aansprakelijkheid van deze goederen of diensten ook voor u.6.4 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens u ingeschakelde derden. 7. Honorarium, betaling en (incasso)kosten7.1 Wij mogen maandelijks factureren.7.2 U dient onze factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen.7.3 Alle kosten die wij bij de uitvoering van de opdracht in redelijkheid hebben gemaakt komen voor vergoedingin aanmerking, naast het overeengekomen honorarium. (Voorbeelden: bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding en dergelijke.)7.4 Als wij meer of andere werkzaamheden moeten verrichten omdat gegevens/materialen door u niet tijdig, volledig en/of deugdelijk zijn aangeleverd dan brengen wij deze werkzaamheden apart bij u in rekening. Ditzelfde geldt in het geval u de opdracht wijzigt, aanvult en in het geval er sprake was van een onjuiste of onvolledige opdracht.7.5 Alle aan u geleverde zaken blijven ons eigendom totdat u alle in het kader van deze opdracht aan ons verschuldigde bedragen, volledig heeft voldaan.7.6 Aftrek, verrekening of opschorting om welke reden dan ook is niet mogelijk. Ook niet als u bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur.7.7 De betalingstermijn is een fatale termijn. Als u dus onverhoopt niet tijdig betaalt dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd over het opeisbare bedrag.7.8 Als u in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van uw (betalings-)verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening binnen en buiten rechte voor uw rekening. Onder de gerechtelijke kosten vallen ook de kosten die verbonden zijn aan de inschakeling van een deurwaarder en executiekosten. 8. Intellectuele eigendom8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht – op de resultaten uit de opdracht, die voortkomen uit de door u verstrekte opdracht komen toe aan ˙. Als een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan zijn uitsluitend wij daartoe bevoegd.8.2 Alle – in het kader van de opdracht – tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, lms, (audio- en video) presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) blijven eigendom van WantTo, ongeacht of deze aan u of aan derden ter beschikking zijn gesteld.8.3 Voor het geval wij ons in artikel 8.2 aangeduide eigendomsrecht willen uitoefenen, geeft u bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ons en door ons aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van WantTo zich bevinden en deze terug te nemen.8.4 Mochten wij dat willen, dan mogen wij steeds onze naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- (laten) vermelden of verwijderen.8.5 Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van WantTo het resultaat zonder vermelding van onze naam openbaar te maken of te verveelvoudigen. 9. Gebruik van het resultaat9.1 Op het moment dat u volledig heeft voldaan aan uw verplichtingen uit de overeenkomst met ons, verkrijgt u het recht tot (mede) gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Als wij over de bestemming geen afspraken hebben gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt.9.2 Alle open bestanden blijven eigendom van WantTo Deze worden niet aan u vrijgegeven.9.3 Zonder onze schriftelijke toestemming mag u het resultaat van de opdracht niet (laten) aanpassen, ruimer of op ander wijze (her)gebruiken dan u met ons bent overeengekomen. Wij kunnen aan het geven van deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder – maar niet uitsluitend – het betalen van een vergoeding.9.4 Als u het resultaat van de opdracht zonder toestemming ruimer of anders gebruikt dan overeengekomen dan hebben wij recht op een vergoeding wegens inbreuk op ons recht van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium. In afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW hebben wij daarnaast ook recht op een eventuele schadevergoeding op grond van de wet.9.5 Het is u niet toegestaan enig recht uit een met ons gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van uw gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van ons.9.6 Vanaf het moment dat u uw (betalings-)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke bent en/of u in staat van faillissement verkeert mag u niet (langer) de ter beschikking gestelde resultaten gebruiken en komt elk in het kader van de opdracht aan u verstrekt recht tot gebruik te vervallen voor zover deze niet aan u zijn overgedragen.9.7 Wij mogen het resultaat van uw opdracht gebruiken voor onze eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, een en ander in de meest ruime zin des woords. Wanneer het om fysieke resultaten gaat mogen wij deze in bruikleen krijgen. Wij zullen daarbij rekening houden met uw belangen. 10. Ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst.10.1 Indien u de overeenkomst (tussentijds) opzegt dan bent u het honorarium en de gemaakte kosten verschuldigd met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken of diensten. Hieronder vallen ook eventuele aan- afvoer- en a everingskosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd10.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden om redenen die aan u zijn toe te rekenen, bent u verplicht om de schade die daardoor ontstaat te vergoeden. Ook bent u dan 30% van het nog resterende deel van het honorarium verschuldigd welke u bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.10.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen kan beschikken, staat het WantTo vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren of te ontbinden, zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van WantTo op u zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 11. Garanties en vrijwaringen11.1 Wij garanderen u:11.1.1 dat het door ons geleverde resultaat van de opdracht door of vanwege ons is ontworpen;11.1.2 dat wij ‘maker’ zijn van het resultaat – in de zin van de Auteurswet – en als auteursrechthebbende over het resultaat kunnen beschikken;11.1.3 dat het resultaat van de opdracht op het moment dat het tot stand is gebracht geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is voor zover wij dat weten of redelijkerwijs behoren te weten.11.2 U vrijwaart WantTo voor alle aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door u verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.11.3 U vrijwaart WantTo en de door ons bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden die voortkomen uit het gebruik dat u van het resultaat van de opdracht maakt. Dit geldt niet als deze aanspraken voortkomen uit het feit dat wij de door ons afgegeven garanties niet zijn nagekomen. 12. Aansprakelijkheid12.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uitgegaan van door u verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.12.2 Mochten wij tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst dan dient u ons eerst schriftelijk in gebreke te stellen. U dient ons daarbij een redelijke termijn te geven om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen, eventuele fouten te herstellen of schade te beperken.12.3 Wij zijn jegens u uitsluitend aansprakelijk voor de aan ons toerekenbare directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.12.4 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot ons honorarium voor de opdracht of dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico.12.5 Elke aansprakelijkheid aan onze kant vervalt door het verloop van zes maanden vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.12.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van (digitale)diefstal van gegevens en materialen. 13. Overig13.1 Op de overeenkomst tussen u en WantTo is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Versie 2019


Back home